CLAUSULA POLITICA DE PRIVACITAT WEB

 

Les dades personals facilitades seran tractades per CLÍNICA GMA amb la finalitat, de prestar-li els serveis sanitaris sol·licitats així com per a les gestions administratives necessàries pròpies del procés assistencial amb la base jurídica del consentiment i de l’article 9 del RGPD per ser necessari pel diagnòstic mèdic o prestació d’assistència de tipus sanitari per un professional subjecte a l'obligació de secret professional.

Les seves dades podran seran comunicades a les entitats asseguradores,  Servei Català de la Salut o altres entitats pagadores en el seu cas, amb la finalitat de la realització de proves diagnòstiques i/o intervencions quirúrgiques que calgui efectuar al llarg del procés assistencial ,i per a l’abonament per part d’aquestes de les despeses i honoraris de l’atenció sanitària i per remetre, quan s’escaigui, els informes  assistencials relacionats amb la cobertura assegurada.

Les dades de salut es conservaran durant 15 anys des de la seva alta del procés assistencial en virtut de la Llei 16/2010, del 3 de juny, de modificació de la Llei 21/2000, del 29 de desembre, sobre els drets d'informació concernent la salut i l'autonomia del pacient, i la documentació clínica i en tot cas durant el termini que la legislació vigent estableixi en cada moment.

 

Pot exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat i oposició al tractament de les dades davant del Responsable del tractament: DOCTOR PLACE, S.L. amb NIF B66894809, Av.Diagonal, 489 Baixos, per correu postal o per email: bcn@clinicagma.com. En qualsevol cas, haurà d'aportar còpia del seu DNI, passaport o document equivalent. Pot, també, presentar reclamació davant de l’ Agencia Española de Protección de Datos.